הועדה הכלכלית של גיברלטר (FSC) פרסמה לאחרונה טיוטת הנחיות להזכיר לחברות בגיברלטר מוסדרות את אחריותם לקיים ישיבות דירקטוריון תכופות. בנוסף, ההנחיות מבהירות למה ה- FSC מתכוון במספר פגישות תכופות ומיקום הגאוגרפי של הפגישות (מחוץ לגיברלטר) בהעדר רגולציה חקיקתית.

להלן מספר הוראות שהועלו במסמך:

  • ישיבות דירקטוריון של חברות רשומות בגיברלטר צריכות להתקיים ולהרשם אחת לרבעון (לפחות) ובכל מקרה בו יש צורך בקבלת החלטה אסטרטגית בה מעורב הדירקטוריון או שדעתו דרושה לעניין.
  • יש לשכתב כל פגישה או להקליטה באופן המשקף במדויק את תהליך קבלת ההחלטה.
  • לא כל הפגישות חייבות להתבצע בתוך גיברלטר, אך ה-FSC מצפה כי לפחות 3/4 מהפגישות יערכו בתחומי המדינה.
  • נוכחות פיזית: המינימום הנדרש לפי החוק (קוורום) אך ההנחיות מאשרות לחברי דירקטוריון נוספים להשתתף בשיחת ועידה או שיחת וידאו.

ה-FSC הסביר כי הנחיות אלו מיועדות לקבוע אמת מידה ושיטת עבודה מומלצת שמצופה מחברות. חברות אופשור בגיברלטר שאינן יכולות לעמוד בתנאים אלו, חייבות להכין מסמך המפרט את הסיבות לאי ביצוע הישיבות ולהעביר את המסמך ליחידה של ה-FSC . היחידה תבדוק מסמכים אלו ותבדוק אותם ביחס למסמכים אחרים של אותה חברה ותקבל החלטות על סמך כלל השיקולים.

לפרטים נוספים על רישום חברות בגיברלטר, פנו לנציגנו