הוועדה האירופית מטעם האיחוד האירופי, ביצעה חקירת עומק לבדיקת הפטור ממס חברות שניתן עבור ריבית ותמלוגים כפי שהיה נהוג במדינה ובנוסף, בחנה הוועדה חמישה פסקי מס פרטיים הקשורים לשותפות מוגבלת הולנדית הרשומה בגיברלטר. ממצאי החקירה העלו כי גיברלטר העניקה הטבות מס סלקטיביות לא חוקיות בסך 100 מיליון יורו בניגוד לחוק האיחוד האירופי, ועתה החברות אשר נהנו מהטבת מס הבלתי חוקית, יידרשו להחזיר את הסכום הנ"ל לקופת מדינה.

פטור ממס ותמלוגי ריבית

הוועדה מסרה כי מספר חברות רב לאומיות הרשומות בגיברלטר, קיבלו פטור ממס על רווחים מתמלוגים וריבית בשנים 2011 – 2013 ללא הצדקה. משטר המס המועדף של גיברלטר מאפשר לחברה המשלמת מיסים ליהנות מהלוואות בין קבוצתיות, או זכות שימוש בזכויות קניין רוחני, ונועד למשוך מספר מוגבל של חברות השייכות לקבוצות רב לאומיות. היחס המועדף הנ"ל אינו חוקי באיחוד האירופי.
חוקי האיחוד מונעים ממדינות החברות באיחוד לתת הטבות מס בלתי הוגנות לחברות נבחרות בלבד. חברות האיחוד אינן יכולות לתת יחס מועדף לחברות מסוימות על פני חברות אחרות. זה מעוות את התחרות ובלתי חוקי באיחוד האירופי.
פטור ממס בגיברלטר בגין הכנסות מריבית, בוטל בחודש יולי 2013, ופטור מהפדיון מתמלוגים הסתיים בינואר 2014.

פסקי מס פרטיים בגיברלטר

הועדה בחנה גם 165 פסקי מס, שהונפקו באותה תקופה בגיברלטר, והגיעה למסקנה כי בחמישה מקרים העניקה הממשלה סיוע בלתי חוקי. חמשת פסיקות המס עוסקות בטיפול במס מהכנסות שנוצרו על ידי שותפות מוגבלת הולנדית בגיברלטר.

על פי חוקי המס החלים הן בגיברלטר והן בהולנד, יש לחייב במס את רווחי השותפות המוגבלת בהולנד ברמת השותפים.

בחמשת המקרים, אף על פי שהשותפים בשותפות ההולנדית רשומים לצורכי מס בגיברלטר, הישויות לא חייבו במס על הכנסות תמלוגים וריבית ברמת השותפויות ההולנדיות. הטבה זו ניתנה גם אחרי ביטול הפטור ממס בגין הכנסות ריבית וביטול הפטור הפדיון לתמלוגים בגיברלטר בשנים 2013 ו-2014.

טיפול המס שאושר בפסיקות המס הפרטיות, נוגד את הטיפול הניתן לחברות אחרות המקבלות סוגים אחרים של הכנסה. מסקנת הועדה הייתה כי הפסיקות הן בלתי חוקיות בהתאם לחוקי האיחוד האירופי, ויש להחזיר את המס שלא שולם.