רשות המס באירלנד פרסמה חוברת דיגיטלית שמטרתה להבהיר כיצד להתייחס לנושא המיסוי בעסקאות המבוצעות במטבע וירטואלי, כגון ביטקוין.
לפי ההנחיות, הטיפול בהכנסות שהתקבלו במטבע וירטואלי וחיובים שהתבצעו ע"י או בהקשר למטבע וירטואלי, יהיו תלויים בפעולות העסקיות שבוצעו ובצדדים המעורבים בעסקה. ההנחיות מדגישות שכרגע כל מקרה של מיסוי על מטבעות וירטואליים חייב להיות מנותח לגופו.

עבור עסקים שמקבלים תשלום עבור טובין או שירותים במטבע וירטואלי, אין כל שינוי במועד ההכרה ברווחים ובדרך חישוב המס על הרווחים הנ"ל. במקרים אלה אין צורך בחקיקת מס מיוחדת עבור מטבעות וירטואליים.

עסקים מחויבים לשמור מידע על כל הפעולות והעברות שבוצעו במטבע דיגיטלי בכל מקרה שיש בו אי בהירות בעניין המס.
בחוברת של רשות המס באירלנד, אפשר למצוא התייחסות לטיפול במטבע וירטואלי במס הכנסה, מס חברות, מס רווחי הון, מס ערך מוסף, הטבות ותנאי סוציאליים החייבים במס ועוד.
לעניין מס הכנסה, רווחים והפסדים של העסק במטבע וירטואלי חייבים להשתקף בחשבונות העסק, ועליהם יוטלו חוקי מס הכנסה רגילים, כאילו היו עסקאות במטבע רגיל.
לעניין מס חברות באירלנד, רווחים והפסדים של חברה הנכנסת לעסקאות במטבע וירטואלי, צריכים לבוא לידי ביטוי בחשבונות ויהיו חייבים במס בהתאם לכללי המס הרגילים של התאגיד.

לעניין מס רווחי הון, על רווחים והפסדים שנגרמו ע"י שימוש במטבע וירטואלי, ניתן להטיל מס הכנסה במידה ומדובר באדם פרטי, או מס חברות אם מדובר בחברה.

לעניין מע"מ, רשויות המס באירלנד משתמשות בתקדים אשר קבע כי מטבעות דיגיטליים כגון ביטקוין הם כלי מיקוח, ולכן פטורים ממע"מ. שירותים פיננסיים המורכבים מהמרת ביטקוין למטבע המסורתי פטורים מע"מ.
מע"מ יוטל על מכירת טובין או שירותים תמורת במטבע דיגיטלי כגון ביטקוין. הסכום החייב לצרכי מע"מ יהיה שווי האירו של המטבע בזמן האספקה.

ההכנסה המתקבלת מפעילות כריית מטבעות דיגיטליים תהיה בדרך כלל מחוץ לתחום המע"מ כי אינה מהווה פעילות כלכלית לצורכי מע"מ. בעניין מיסוי תנאים סוציאליים אשר משולמים במטבע דיגיטלי, הערך של התמורה לצורך חישוב מס הכנסה הוא שווי האירו של המטבע בזמן התשלום לתשלום לעובד.

לעניין הערכת שווי של המטבעות הדיגיטליים, נאמר בחוברת כי יש לעשות מאמץ מיוחד ולהשתמש בהערכת שווי מתאימה לכל עסקה, בהתחשב בעובדה שערך המטבעות הדיגיטליים עשויים להשתנות בין חילופים שונים.